ข้อกำหนดการใช้งาน

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด (เรียกว่า “ชิเซโด้”) เป็นผู้ให้บริการและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ https://www.shiseido.co.th ตามข้อกำหนดการใช้งานด้านล่าง (เรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไร้ข้อจำกัดและข้อแม้ใดๆ
โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ที่ชิเซโด้เป็นผู้ดูแลนี้ คุณยอมรับความผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานข้อใดก็ตาม โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้
1. การบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยจะมีการโพสต์นโยบายเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งอีเมลไปยังสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจะเป็นไปตามข้อตกลงและการยอมรับของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานนี้
โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้รับทราบและยอมรับว่า ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (และนโยบายสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ หากคุณเป็นสมาชิกออนไลน์) ประกอบด้วยข้อตกลงสมบูรณ์ระหว่างเราเกี่ยวกับการเข้าถึงและเข้าใช้เว็บไซต์ และมีผลบังคับใช้และกำกับแทนข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นใดทั้งหมดก่อนหน้านี้
2. ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดอื่นๆ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งใช้กับการเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อที่ท่านจะสามารถทำความเข้าใจหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา
⇒⇒ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณเป็นสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ โปรดอ่านนโยบายสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน

3. ความถูกต้องของข้อมูล เราพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด
อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ สี หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์จะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากความผิดพลาด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ ไอคอนปุ่ม ภาพประกอบ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ และการรวบรวมและเรียบเรียงที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา) ถือเป็นทรัพย์สินของชิเซโด้ บริษัท ชิเซโด้ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาต เนื้อหาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการบริการที่แสดงบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า” เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของชิเซโด้ บริษัท ชิเซโด้ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นและไทย โดยไม่จำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น
คำขออนุญาตจะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังสำนักงานของเราตามที่อยู่ด้านล่าง
[ชื่อบริษัท] บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด 
[ที่อยู่/ที่อยู่อีเมล] 21 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240/Panithiwat@shiseido.co.th
5. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของคุณ ในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและคำเตือนหรือข้อปฏิบัติพิเศษในการเข้าถึงและเข้าใช้ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ คุณจะต้องเข้าใช้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ธรรมเนียม และด้วยความสุจริต ห้ามไม่ให้ใช้หรือติดต่อเว็บไซต์นี้เพื่อสร้างความขัดข้องหรือเสียหายต่อเว็บไซต์ เนื้อหา หรือมาตรการด้านความปลอดภัย หรือคุกคามหรือดูหมิ่นชิเซโด้ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือบุคลากรของบริษัทอย่างเด็ดขาด และจะต้องไม่มีการส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ (สแปม) มายังหรือผ่านเว็บไซต์นี้
ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ หรือทำลายสิ่งใดๆ (ก) โดยละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ข) ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ (ค) หมิ่นประมาท อนาจาร คุกคาม ใช้ในทางที่ผิด และเกลียดชัง
หากคุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งาน (รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และนโยบายสมาชิกออนไลน์ชิเซโด้ หากคุณเป็นสมาชิกออนไลน์) ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายและความเสียหายที่อาจเกิดกับชิเซโด้ บริษัท ชิเซโด้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาต
6. บัญชี/สมาชิกภาพของคุณ คุณสามารถเลือกลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์นี้ได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจำกัดการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันความลับและป้องกันการใช้สมาชิกภาพของคุณในทางที่ผิด คุณตกลงยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเมื่อเราตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชิเซโด้ หากคุณต้องการสมัครสมาชิกออนไลน์ โปรดยอมรับนโยบายสมาชิกออนไลน์ของชิเซโด้
7. การเข้าร่วมสมาชิก เว็บไซต์นี้ทำให้คุณสามารถส่งการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณในการรีวิวผลิตภัณฑ์ บล็อก และการใช้งานอื่นๆ 
ชิเซโด้ ไม่จำเป็นต้อง แต่อาจติดตามหรือตรวจทานส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์ความคิดเห็นหรือมุมมอง หรือสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรีวิวผลิตภัณฑ์ บล็อก และการใช้งานอื่นๆ และเนื้อหาในการสื่อสารนั้นๆ ชิเซโด้จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการสื่อสารนั้นๆ ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายของ [ประเทศ]
อย่างไรก็ดี ชิเซโด้ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่ (ก) เป็นการใช้ในทางที่ผิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืออนาจาร (ข) เป็นการหลอกลวง ทำให้หลงผิด หรือเข้าใจผิด (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (ง) ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ และ/หรือ (ง) สร้างความขุ่นเคืองหรือที่ชิเซโด้ไม่สามารถยอมรับได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณโพสต์หรือส่งเข้ามาจะได้รับการจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของชิเซโด้
8. การส่งข้อมูล คำแนะนำ ความคิด คำถาม เอกสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอที่คุณส่งเข้ามานอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว คุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ปราศจากค่าสิทธิ ตลอดไป โอนได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และนำไปให้สิทธิ์ต่อได้อย่างสมบูรณ์แก่เราในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ จำหน่าย โอน แปล ต่อยอด แจกจ่าย และแสดงข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือนำไปพัฒนาต่อ เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานอื่นๆ คุณยังรับทราบอีกว่าการส่งข้อมูลอาจไม่มีการส่งกลับและเราอาจใช้ข้อมูลที่ส่ง แนวคิด ความคิด หรือองค์ความรู้ที่ประกอบอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ผลิต จัดจำหน่าย และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีข้อจำกัด
9. ถ้อยคำและคำรับรอง ข้อจำกัดการรับผิด การชดเชยสินไหม เว็บไซต์แสดง “ในสภาพที่เป็นอยู่” เราจะไม่จัดทำถ้อยคำหรือคำรับรองใดๆ ทั้งโดยแจ้งและโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับรองทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่ว่าถ้อยคำและคำรับรองดังกล่าวจะไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความรวดเร็ว ความถูกต้อง การไม่ให้บริการ หรือความขัดข้องในการให้บริการ ไวรัส หรือข้อบกพร่องอื่นใดในเว็บไซต์หรือเนื้อหา เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม พิเศษ เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือเกิดขึ้นตามมาใดๆ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบการกระทำทั้งในรูปของสัญญา การรับประกัน หรืออื่นๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว คุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือว่าชิเซโด้ บริษัท ชิเซโด้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเรา และ/หรือบริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดในความสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง ค่าปรับ ค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร จากการเรียกร้อง การกระทำ หรือข้อเรียกร้องจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหาจากผู้ใช้ที่มีบนเว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ของคุณ (หรือผู้ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) คุณยังยอมรับที่จะชดใช้ค่าสินไหมให้กับชิเซโด้จากความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความ ซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์โรบ็อต สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือการกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดภาระหรือโหลดที่ไม่สมควรกับโครงสร้างพื้นที่ของเรา
10. ลิงก์ภายนอก ชิเซโด้จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อเว็บไซต์ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือที่เชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซต์
11. กฎหมายที่กำกับดูแลและข้อพิพาท การตีความและการบังคับใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานใดๆ นี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ สิทธิและภาระผูกพันทั้งหมด และการกระทำตามข้อกำหนดนี้ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น
12. การแยกส่วนของข้อกำหนด หากศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีหรือหน่วยงานรัฐใดๆ ตัดสินว่าข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายสมาชิกข้อใดไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายสมาชิกที่เหลือทั้งหมด และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์